Bezpečnosť osobných údajov a ochrana súkromia

Bezpečnostný projekt k ochrane osobných údajov

podľa ust. § 20 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento bezpečnostný projekt určuje zásady spracovávania osobných údajov prevádzkovateľa MUSICMANIA s.r.o.,  so sídlom Lúčky 40, 96701 Kremnica, IČO: 36 773 841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 13037/S (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), hodnotí ich bezpečnosť, definuje a určuje podmienky spracovávania osobných údajov.

Za bezpečnosť osobných údajov v zmysle zákona zodpovedá prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracovávané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijíma primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

Tento bezpečnostný projekt je v súlade s bezpečnostnými štandardmi, právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a to najmä zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zverejnenej pod č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.